Müşteri Aydınlatma Metni

YILDIRIMLAR DOKUMA ÖRME TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİMÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

YILDIRIMLAR DOKUMA ÖRME TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (‘’Şirket’’) olarak Kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak YILDIRIMLAR DOKUMA ÖRME TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. MÜŞTERİLERİNVERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ

Veri sorumlusu olarak Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz ad, soyad, CCTV kaydı, adres ve telefon numarasına ilişkin kişisel verilerinizdir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Ad ve soyada ilişkin kişisel verileriniz mal satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Adres ve telefon numarasından oluşan kişisel verileriniz mal satış süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

CCTV kaydı verileriniz fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Ad, soyad, adres ve telefon numarasına ilişkin kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

CCTV kayıtlarına ilişkin kişisel verileriniz veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz hissedarların bilgilendirilmesi amacıyla hissedarlara aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz iletişimin sağlanabilmesi amacıyla serverları yurtdışında bulunan mail hizmetleri kullanıldığında bu mail hizmet sağlayıcılara da aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz aktarılırken KVKK’nın 8. ve 9. maddelerindeki veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılmaktadır ve kişisel verilerinizin aktarımı sırasında Şirket azami dikkati göstererek gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi talep edildiğinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. BAŞVURU

Müşteri, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açık rıza metni ile verdiği rızanın geri alınması da dahil olmak üzere, işbu metnin “6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız” başlıklı maddesinde yer alan haklarını Şirket tarafından hazırlanmış olan ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nudoldurarak ve KVK Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle yildirimlarorme@hs03.kep.tr  adresine göndereceği elektronik posta ile iletebilir veya yazılı ve ıslak imzalı bir dilekçe ile Barakfakih Mahallesi Vatan Cadde No:47 A /1 Kestel/Bursa adresinde bulunan Şirket’e başvurabilir.

Müşteri’nin Şirket tarafından işlenen verileri güncel değilse, Müşteri; kişisel verilerinin doğru ve güncel olması için yine bu başvuru yöntemlerinden biri aracılığıyla Şirket’e başvurarak verilerinin güncellenmesini istemelidir.

 

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1.     Yazılı Olarak Başvuru Islak imza ile şahsen veya noter vasıtasıyla göndererek Barakfakih Mahallesi Vatan Cadde No:47 A/1Kestel/Bursa Zarfın üzerine ‘’kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında bilgi/değişiklik talebi’’ yazınız.
2.     Elektronik Olarak Başvuru Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya daha önce veri sorumlusuna bildirilen veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan e-posta adresi ile  

yildirimlarorme@hs03.kep.tr

Elektronik postanın konu kısmına ‘’kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında bilgi/değişiklik talebi’’ yazınız.

 

Elektronik posta ile yapılan başvurularda, Elektronik İmza Kanunu’na uygun nitelikli sertifika ile imzalanmış elektronik imza kullanılmamış ise ilgili departman tarafından talebin yazılı olarak teyit edilmesi istenebilir. İlgili kişi, anılan haklar kapsamında yapacağı başvurusunda; dayandığı hakkı ve söz konusu hakka ilişkin talebini detaylı olarak açıklamak ve varsa konuyla ilgili belgeleri sunmakla yükümlüdür.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme ilkeleri konusunda detaylı bilgilere; YILDIRIMLAR DOKUMA ÖRME TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Veri İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.